เทคนิควิธีการปลูกกล้วยไข่ ให้ได้ผลดีมาก!!

กล้วยไข่

 เทคนิควิธีการปลูกกล้วยไข่ ให้ได้ผลดี ” กล้วยไข่ เป็นผลไม้ที่นิยมบริโภคกันทั่วไป เนื่องจากมีรสชาติดี ลักษณะการเรียงตัวของผลและสีผลสวยสะดุดตา ปัจจุบันส่งออกจำหน่ายต่างประเทศมากขึ้น ตลาดที่สำคัญ คือ จีนและฮ่องกง กล้วยไข่เป็นพืชที่สามารถปลูกได้แทบทุกภาคของประเทศไทย ในพื้นที่ปลูกที่มีการจัดการการผลิตเพื่อให้ได้ทั้งปริมาณ และผลผลิตตรงตามมาตรฐานคุณภาพตลาดต้องการ ปัญหาสำคัญที่มีผลต่อคุณภาพของผลผลิต คือ การปนเปื้อนของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาต่อสุขอนามัยของผู้บริโภค ตลอดจนการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมในระยะยาว

แหล่งปลูกกล้วยไข่ที่เหมาะสม
สภาพพื้นที่
     –  พื้นที่ดอน หรือพื้นที่ราบ ไม่มีน้ำท่วมขัง
     –  ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1,200 เมตร
     –  มีแหล่งน้ำธรรมชาติ หรืออยู่ในเขตชลประทาน
     –  การคมนาคมสะดวก
ลักษณะดินสำหรับปลูกกล้วยไข่
    –  ดินร่วน, ดินร่วนเหนียว หรือดินร่วนปนทราย
    –  มีความอุดมสมบูรณ์สูง ระบายน้ำดี
    –  ระดับน้ำใต้ดินลึกมากกว่า 75 เซนติเมตร
    –  ค่าความเป็นกรดด่างของดินระหว่าง 5.0-7.0
สภาพภูมิอากาศ
   –  อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต ระหว่าง 25-35 องศาเซลเซียส
   –  ปริมาณน้ำฝนไม่น้อยกว่า 1,200 มิลลิเมตรต่อปี
   –  ไม่มีลมแรงพัดผ่านเป็นประจำ
   –  มีแสงแดดจัด
แหล่งน้ำ
   ควรมีแหล่งน้ำใช้เพียงพอตลอดฤดูการปลูกกล้วยไข่ และ เป็นแหล่งน้ำสะอาด ค่าความเป็นกรดด่างของน้ำระหว่าง 5.0-9.0 กำลังดี