เชื้อราที่มากับหน้าฝน ผักหวานบ้าน

โรคใบจุด (Alternaria brassicicola) : LEAF SPOT DISEASE ลักษณะอาการ เชื้อราสาเหตุชนิดนี้มักทำให้เกิดโรคกับพืชตระกูลกระหล่ำ เกิดทุกส่วนและทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช ตั้งแต่ต้นอ่อนที่เริ่มงอกจนถึงต้นแก่ อาการแรกบนต้นกล้า จะเกิดเป็นแผลเล็กๆ สีน้ำตาลดำ ลักษณะคล้ายโรคเน่าคอดินที่ขึ้นกับลำต้น เมื่อเชื้อเข้าทำลายในระยะต้นกล้า จะทำให้ต้นกล้าหยุดการเจริญเติบโตหรือชะงักงัน เมื่อย้ายไปปลูกในแปลงจะทำให้ต้นไม่สมบูรณ์ อาการใน ต้นแก่มักพบบนใบและก้าน เกิดเป็นแผลจุดเล็กๆ สีเหลือง ต่อมาแผลขยายใหญ่ขึ้น สีน้ำตาลเข้มถึงดำ เแผลมีลักษณะเป็นวงค่อนข้างกลม เรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ
การแพร่ระบาด : สปอร์แพร่กระจายไปตามลม น้ำ แมลง สัตว์ มนุษย์ และติดไปกับเครื่องมือ โรคนี้ ระบาดมากในฤดูฝนหรือในระยะที่มีความชื้นสูง สภาพอากาศร้อนชื้น ราสาเหตุสามารถติดไปกับเมล็ดพันธุ์ใน ลักษณะ seed-borne
การป้องกันกำจัด
1. เลือกใช้เมล็ดพันธุ์ที่สะอาดปราศจากโรค หรือนำเมล็ดพันธุ์
แช่น้ำอุ่น 49-50 องศาเซลเซียส นาน 20-25 นาที
2. กำจัดทำลายวัชพืชในแปลงปลูก
3. การใช้ชีวภัณฑ์ B. subtilis ไอโซเลท 20W1 อัตรา 20-30 ก./น้ำ 20 ล.
4. การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กก./น้ำ 100 ล. ฉีดพ่นให้ทั่วลำต้นและใบ ทุกสัปดาห์
5. พ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชเมื่อพบโรค ได้แก่
-แมนโคเซ็บ หรือ ไดเทนเอ็ม 45 ในอัตราส่วน 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
-มาเน็บ ซีเน็บ และเฟอร์แบม ในอัตราส่วน 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
-ไอโพรไดโอน 30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร
-ฟลูโอไพแรม+ ไตรฟลอกซี่สโตรบิน 10 มล./ น้ำ 20 ลิตร
เอกสารอ้างอิง
จิรเดช แจ่มสว่าง.2563. ไตรโคเดอร์มาเชื้อราปฏิปักษ์ควบคุม
โรคพืช. น.394. ภาควิชาโรคพืช มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน