การเพิ่มผลผลิตยอดผักหวานบ้าน

ยอดผักหวานบ้าน

ผลผลิตต่อไร่ที่มากเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนกับปริมาณการปลูกนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่เกษตรกรต้องคำนึงถึงและทำให้ได้ ผลผลิตที่สูงย่อมนำมาซึ่งรายได้ที่สูงเช่นเดียวกัน เกษตรกรที่มีความรู้มีหลักการย่อมทำได้ดีกว่าเกษตรกรโดยทั่วไป ปกติผักหวานบ้านจะเก็บได้ปริมาณ 200-250 กิโลกรัม/เดือน/ไร่ ขึ้นอยู่กับการเก็บยอดของเกษตรเอง บางท่านอาจเก็บติดยอดส่วนแข็งหรือเก็บถึงโคนยอดที่แตกออกมาใหม่ เพื่อต้องการปริมาณและน้ำหนัก แต่เรื่องเหล่านั้นไม่สมควรทำ เพราะคุณภาพของผักหวานจะลดลง ผู้บริโภคก็ต้องมาเลือกเฉพาะส่วนที่อ่อนและกินได้ เป็นการสร้างความยุ่งยากและเอาเปรียบผู้บริโภค  เมื่อผู้บริโภคลดการบริโภคผักหวานบ้าน ปัญหาก็จะย้อนกลับมาที่เกษตรกรเอง ดังนั้นเกษตรกรต้องตระหนักอยู่เสมอว่าคุณภาพต้องมาก่อน

การเพิ่มผลผลิตของผักหวานบ้าน ทำได้โดยผักหวานบ้าน 1 ต้น ต้องมี 10กิ่งขึ้นไป การที่ผักหวานบ้านจะมีปริมาณ ยอดมากนั้นทำได้โดยการตัดแต่งกิ่ง หรือวิธีการเก็บยอดผักหวานบ้าน องค์ประกอบมีดังนี้

1.เทคนิคการเก็บยอดและแต่งกิ่ง เมื่อเกษตรกรปลูกผักหวานบ้านลงดินไปแล้ว 1 เดือน ให้ใช้กรรไกรตัดกิ่งทำการตัดกิ่งผักหวานบ้านที่แตกออกมาจากกิ่งพันธุ์  ระยะจากโคนกิ่ง ประมาณ 10 เซนติเมตร หรือประมาณ 2-3 ตากิ่ง  เมื่อผ่านไป10 วันผักหวานบ้านจะแตกกิ่งออกมาอย่างน้อย 2 กิ่ง หรือในกรณี ที่กิ่งพันธุ์สมบูรณ์ จะแตกกิ่งประมาณ 4 กิ่ง เมื่อเริ่มเข้าเดือน ที่2 ให้เกษตรทำเหมือนเดิมอีกครั้ง และเมื่อต้นผักหวานอายุได้ 2.5 เดือน ก็สามารถที่จะเริ่มเก็บยอดผักหวานบ้านจำหน่ายได้ และทุกครั้งที่เกษตรกรเก็บยอดผักหวานบ้าน จะต้องให้มีระยะเหลือจากโคนกิ่ง ประมาณ 10 เซนติเมตรเสมอ ด้วยวิธีการนี้อาจเวลาการเก็บแต่ล่ะรอบอาจเพิ่มจาก 7 วัน เป็น 12-14 วัน แต่ด้วยคุณภาพและปริมาณของผักหวานบ้านต่อต้นจะให้ผลตอบแทนเกษตรกรสูงกว่าเมื่อเทียบต่อเดือน

2.ปุ๋ยและน้ำ  ผักหวานบ้านต้องการปุ๋ยอย่างต่อเนื่องดังนั้นเกษตรกรต้องให้ปุ๋ยและน้ำตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ กรณีที่ผักหวานขาดปุ๋ยและน้ำจะทำให้ผักหวานบ้านชะงักการเจริญเติบโต ยอดแข็งและใบเล็ก แตกยอดอ่อนเพิ่มน้อยและแคระแกรน

3. โรคและศัตรูพืช เมื่อไม่มีสิ่งรบกวนผักหวานบ้านจะเติบโตได้ดี แต่เมื่อมีโรคและศัตรูพืชก็จะมีผลกระทบโดยตรงกับปริมาณการเก็บผลผลิตทันที กรณีที่ค่อนข้างรุนแรงต้นผักหวานอาจตายได้ ซึ่งเป็นความเสียหายและเสียโอกาสทีรุนแรงมากดังนั้นเกษตรกรต้องดูแลเรื่องโรคและศัตรูพืชอยู่เสมอ

4.การดูแปลงผักหวานบ้าน กำจัดวัชพืช เพื่อให้ต้นผักหวานบ้าน ได้รับปุ๋ยอย่างเต็มที

ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นองค์ประกอบหลักๆของการที่จะทำให้ผักหวานบ้านเพิ่มผลผลิตต่อไร่ที่มากขึ้นนั้นเอง