ศุกร์. พ.ค. 20th, 2022

การปลูกดอกสร้อยทอง

การปลูก สร้อยทองใช้ระยะปลูก 20 x 20 ซม. หรือ 30 x 30 ซม. ใช้ต้นกล้าประมาณ 8,000-10,000 ต้น/ไร่ ควรกลบดินแค่กาบใบล่างสุดของต้นกล้าไม่ควรกลบถึงยอด เพราะจะทำให้ต้นกล้าชะงักการเจริญเติบโตหรืออาจทำให้ต้นกล้าตายได้ หลังจากปลูกรดน้ำสม่ำเสมอเช้าและเย็นจนกว่าต้นกล้าตั้งตัวได้ดี

การให้ปุ๋ย เมื่อต้นกล้าอายุประมาณ 15-20 วัน หลังปลูกใส่ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ เช่น 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตรา 20 กิโลกรัม/ไร่ ใส่ครั้งต่อไปทุก ๆ 2 สัปดาห์ จนกระทั่งเริ่มแทงช่อดอกหรือประมาณ 60 วันหลังปลูก ใช้ปุ๋ยสูตร 12-24-12 อัตรา 20 กิโลกรัม/ไร่

การให้น้ำ สร้อยทองจะให้ดอกประมาณ 40-60 วัน เมื่อหมดดอกชุดแรกจะตัดแต่งต้นโดยการถากหรือใช้เครื่องตัดหญ้าตัดเสมอผิวดิน แล้วสาดเลนกลบและดูแลรักษาเหมือนเริ่มปลูก ปีหนึ่งทำการตัดแต่ง 2 ครั้ง และจะรื้อปลูกใหม่เมื่อมีอายุ 2-3 ปี ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติดูแลรักษา

Leave a Reply